ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

در کوچه ی دل صفی که داریم خوش است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

در کوچه‌ی دل صفی که داریم خوش استبوسیدن مصحفی که داریم خوش استدر کوی رضا جشن حسن بگرفتیمشادی مضاعفی که داریم خوش است شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

چون کعبه حریم قدس تو محترم است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

چون کعبه حریم قدس تو محترم استشادم که دلم کبوتر این حرم استنقّاره‌ی تو صلا زند بهر کرممیلاد کریم اهل بیت کرم است شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب شب غم نیست خدا می داند

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

امشب شب غم نیست خدا می‌داندبا غم نتوان زیست خدا می‌داندشاد است دل شیعه که عید حسن استعیدی خدا چیست خدا می‌داند شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

صبح آمد و خورشیدِ نویدی سر زد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

صبح آمد و خورشیدِ نویدی سر زدکز باغ جنان نخل امیدی سر زداز گلشن زهرا و گلستان علیامروز گل سرخ و سفیدی سر زد شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای اهل ولا روی ولی را نگرید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ای اهل ولا روی ولی را نگریدآیینه‌ی حُسن ازلی را نگریدمیلاد حسن کریم اهل البیت استبا فاطمه خنده‌ی علی را نگرید شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

یوسف که سرش به پای حُسناست امشب

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

یوسف که سرش به پای حُسن‌است امشبدر کوی علی گدای حُسن است امشبگردیده بشیر عشق و فریاد زندمیلاد حسن خدای حُسن است امشب شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب به خدا قسم خدا شاد بوَد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

امشب به خدا قسم خدا شاد بوَدتنها نه خدا که ماسوا شاد بوَدزهرا شده مادر و علی نیز پدرشادند رُسل که مصطفی شاد بوَد شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

در چشم علی شادی زهرا پیداست

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

در چشم علی شادی زهرا پیداستدر قطره‌ی اشک شوق، دریا پیداستدر شام ولادت حسن دید احمدبی‌پرده جمال حق تعالی پیداست شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

آغوش علی مرتضی را نگرید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

آغوش علی مرتضی را نگریددر بیت علی وجه خدا را نگریدبگرفته در آغوش، علی جانش رابی‌پرده جمال مجتبی را نگرید شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب که ز شادی شده سرشار علی

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

امشب که ز شادی شده سرشار علیدر آینه دیده روی دادار علیچیده‌ست گل بوسه ز لب‌های حسنیعنی به رطب نموده افطار علی شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

دادند موالیان دل از دست امشب

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

دادند موالیان دل از دست امشباز باده‌ی کوثرند سرمست امشب در محبط وحی انبیا جمع شدندچون ختم رُسل پدر بزرگ است امشب شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

هستی به عدم ز تار و پودش بخشید

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

هستی به عدم ز تار و پودش بخشیددر راه خدا هر آنچه بودش بخشیدبنگر به حسن ز بس خدایی‌ست، خداآثار قیام در قعودش بخشید شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

این غنچه ی بشکفته ز گل نازتر است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

این غنچه‌ی بشکفته ز گل نازتر استدر پرده‌ی حُسن نیز غمّازتر استبا آمدنش بسته نمانده‌ست دریامشب به خدا دست خدا بازتر است شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب که بهار مغفرت آمده است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

 امشب که بهار مغفرت آمده استرحمت به کنار مغفرت آمده استبی‌واسطه شد واسطه‌ی خالق و خلقطفلی که به کار مغفرت آمده است شاعر: سید محمد رستگار ...

صفحه 10 از 22« بعدی...89101112...20...قبلی »