ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

هر نغمه رسد ز تار مویش حسن است

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

هر نغمه رسد ز تار مویش حسن استهر غنچه دمد ز باغ رویش حسن استدر ذات و صفات جلوه‌ی حُسن خداستنامش حسن است و خُلق ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای مه که عیان روی تو در هر دیده است

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ای مه که عیان روی تو در هر دیده استهر دیده تو را به وجه دیگر دیده استپنهان ز خدا نیست تو هم می‌دانیامشب دل ...

TasvirShakhesEmamHasan

خورشید به رویت نگران است حسن

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

خورشید به رویت نگران است حسنلب تشنه‌ی آن چشمه‌ی جان است حسناز حُسن تو خواستم بگویم دیدمحُسن تو ز نام تو عیان است حسن شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

خورشید حریم اهلبیت است حسن

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

خورشید حریم اهلبیت است حسنهمواره ندیم اهلبیت است حسنکس از در خانه‌اش نرفته نومیدزیرا که کریم اهلبیت است حسن شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

ریحانه ی زهرا و علی بود حسن

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ریحانه‌ی زهرا و علی بود حسندُردانه‌ی زهرا و علی بود حسنقربان جمالش که گل سرسبدِگلخانه‌ی زهرا و علی بود حسن شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

فرزند بزرگ علی و فاطمه است

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

فرزند بزرگ علی و فاطمه استبر عرش خدای ذوالمنن قائمه استاز هر چه که خوبی‌ست بوَد خوبتر اونامش حَسن است و حُسن را خاتمه است شاعر: سید ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای چهره دلگشای تو جان بهشت

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ای چهره دل‌گشای تو جان بهشتوی موی دلاویز تو ریحان بهشتدر باغ جنان محور عشّاق توییای سیّد و سرور جوانان بهشت شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

در خانه غریب آشنا بود حسن

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مژگان محمدی تل سرخی

در خانه غریب آشنا بود حسنلب تشنه ی یک جرعه وفا بود حسنآن شب که تمام زهر را می نوشیدهفتاد و دو بار کربلا بود ...

TasvirShakhesEmamHasan

زخم جگر تو بس که کاری شده است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: هادی ملک پور

زخم جگر تو بس که کاری شده استچشمان من از غصه بهاری شده استخونی که ز داغ کوچه بر دل کردی!از گوشه ی لبهای تو ...

TasvirShakhesEmamHasan

زان طرفه مرامی که حسن پیشه گرفت

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

زان طرفه مرامی که حسن پیشه گرفتبر قطع وجود اجنبی تیشه گرفتپیداست که نخل نهضت کرببلااز صلح مقدس حسن ریشه گرفت شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

مهر حسن و حسین دین است مرا

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

مهر حسن و حسین دین است مراخاک در این دو نور عین است مرابا عشق دو آقای شباب الجنّهامید دو بین الحرمین است مرا شاعر: سید رضا ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای بر کرمت چشم کریمان روشن

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

ای بر کرمت چشم کریمان روشنبا دست تهی سوی تو رو کردم منشایسته بود چون که تهی دستان رادر پیش کریم دست خالی رفتن شاعر: سید رضا ...

TasvirShakhesEmamHasan

من آینه ی کرامت پنج تنم

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

من آینه‌ی کرامت پنج تنممن صاحب سُفره‌ی مدینه حَسَنممجموعه‌ی اهل بیت، نورند ولینوری که کریم اهل بیت است مَنم شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

مستوره ی حلم حی سر مد حسن است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عباس محمدی (آزرده)

مستوره ی حلم حی سر مد حسن استرخشان در گنجینه ی احمد حسن استآرام دل فاطمه و جان علیزیبا گل گلزار محمد، حسن است شاعر: عباس ...

صفحه 9 از 18« بعدی...7891011...قبلی »