ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

امشب به خدا قسم خدا شاد بوَد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

امشب به خدا قسم خدا شاد بوَدتنها نه خدا که ماسوا شاد بوَدزهرا شده مادر و علی نیز پدرشادند رُسل که مصطفی شاد بوَد شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

در چشم علی شادی زهرا پیداست

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

در چشم علی شادی زهرا پیداستدر قطره‌ی اشک شوق، دریا پیداستدر شام ولادت حسن دید احمدبی‌پرده جمال حق تعالی پیداست شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

آغوش علی مرتضی را نگرید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

آغوش علی مرتضی را نگریددر بیت علی وجه خدا را نگریدبگرفته در آغوش، علی جانش رابی‌پرده جمال مجتبی را نگرید شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب که ز شادی شده سرشار علی

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

امشب که ز شادی شده سرشار علیدر آینه دیده روی دادار علیچیده‌ست گل بوسه ز لب‌های حسنیعنی به رطب نموده افطار علی شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

دادند موالیان دل از دست امشب

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

دادند موالیان دل از دست امشباز باده‌ی کوثرند سرمست امشب در محبط وحی انبیا جمع شدندچون ختم رُسل پدر بزرگ است امشب شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

هستی به عدم ز تار و پودش بخشید

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

هستی به عدم ز تار و پودش بخشیددر راه خدا هر آنچه بودش بخشیدبنگر به حسن ز بس خدایی‌ست، خداآثار قیام در قعودش بخشید شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

این غنچه ی بشکفته ز گل نازتر است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

این غنچه‌ی بشکفته ز گل نازتر استدر پرده‌ی حُسن نیز غمّازتر استبا آمدنش بسته نمانده‌ست دریامشب به خدا دست خدا بازتر است شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب که بهار مغفرت آمده است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

 امشب که بهار مغفرت آمده استرحمت به کنار مغفرت آمده استبی‌واسطه شد واسطه‌ی خالق و خلقطفلی که به کار مغفرت آمده است شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

جانان سر مهر است وفایش نگرید

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

جانان سر مهر است وفایش نگریددر آینه روی با صفایش نگریدامشب که خدا عیان به وجه حسن استحق را به جمال مصطفایش نگرید شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

داده به حسن خدا جهان داری را

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

داده به حسن خدا جهانداری راهم رسم و رسوم میهمانداری راچون ماه خدا به نیمه آمد، آمدتا یاد دهد به ما میانداری را شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

ماه رمضان سفرهی احسان خدا است

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ماه رمضان سفره‌ی احسان خدا استهرکس نگری آمده مهمان خداستلطفی است که از بهر پذیرایی خلقفرزند علی در وسط خوان خداست شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای دل به صفای جان بکوش و جان باش

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ای دل به صفای جان بکوش و جان باشآیینه صفت به خدمت جانان باشدر ماه ضیافت خداوند کریمبر سفره‌ی فرزند علی مهمان باش شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

عالم همه چون خُلد مخلّد باشد

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

عالم همه چون خُلد مخلّد باشدبر خلق نزول فیض سرمد باشددر بیت علی قدم نهاده پسریکز سینه به بالا چو محمّد باشد شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

زیبا گلی از خُلد مخلّد آمد

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

زیبا گلی از خُلد مخلّد آمدسرّی ز سرادقات سرمد آمدتبریک به زهرا و علی باید گفتزیرا که حسن سبط محمّد آمد شاعر: سید محمد رستگار ...

صفحه 7 از 19« بعدی...56789...قبلی »