ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

از خانه ی وحی راز توحید آمد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

از خانه‌ی وحی راز توحید آمدبر خلق خدا خدای امّید آمدشق القمر بزرگتر پیدا شدشد ماه خدا دو نیم و خورشید آمد شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

از راه رسیده ره به مقصد برده ست

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

از راه رسیده ره به مقصد برده‌ستدل از همه با زلف مجعّد برده استطفل است و به مکتب آورد پیران راز این خُلق نکو که ...

TasvirShakhesEmamHasan

در پرده رخ خداییاش را نگرید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

در پرده رخ خدایی‌اش را نگریدانگیزه‌ی دل ربایی‌اش را نگریدای مردم اگر گره بکارید، آییدانگشت گره گشایی‌اش را نگرید شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

در حُسن حَسن سخن شنفتن دارد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلا؛ مشاعر: سید محمد رستگار

در حُسن حَسن سخن شنفتن داردگفتند بسی و باز گفتن داردکرده به مدینه باز مهمانخانهمهمانی از این به بعد رفتن دارد شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

هر کس که ندیم اهل بیت است امشب

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

هر کس که ندیم اهل بیت است امشبمشمول نعیم اهل بیت است امشبخواهد ز خدا هر آن چه خواهد زیرامیلاد کریم اهل بیت است امشب شاعر: سید ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب دل عالم است سوی تو رضا

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

امشب دل عالم است سوی تو رضارفته به مدینه نیز بوی تو رضاای کاش یکی را به بقیع افروزنداز این همه چلچراغ کوی تو رضا شاعر: سید ...

TasvirShakhesEmamHasan

عمریست که رحمت کلیدی طلبیم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

عمری‌ست که رحمت کلیدی طلبیمامّید به وقت ناامیدی طلبیمدر ماه خدا در حرمت جمع شدیمعید حسن است و از تو عیدی طلبیم شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب که عنایت علی دیدنی است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

امشب که عنایت علی دیدنی استتأثیر ولایت علی دیدنی استاز بهر حسن جشن گرفته‌ست رضالبخند رضایت علی دیدنی است شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

در کوچه ی دل صفی که داریم خوش است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

در کوچه‌ی دل صفی که داریم خوش استبوسیدن مصحفی که داریم خوش استدر کوی رضا جشن حسن بگرفتیمشادی مضاعفی که داریم خوش است شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

چون کعبه حریم قدس تو محترم است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

چون کعبه حریم قدس تو محترم استشادم که دلم کبوتر این حرم استنقّاره‌ی تو صلا زند بهر کرممیلاد کریم اهل بیت کرم است شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب شب غم نیست خدا می داند

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

امشب شب غم نیست خدا می‌داندبا غم نتوان زیست خدا می‌داندشاد است دل شیعه که عید حسن استعیدی خدا چیست خدا می‌داند شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

صبح آمد و خورشیدِ نویدی سر زد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

صبح آمد و خورشیدِ نویدی سر زدکز باغ جنان نخل امیدی سر زداز گلشن زهرا و گلستان علیامروز گل سرخ و سفیدی سر زد شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای اهل ولا روی ولی را نگرید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

ای اهل ولا روی ولی را نگریدآیینه‌ی حُسن ازلی را نگریدمیلاد حسن کریم اهل البیت استبا فاطمه خنده‌ی علی را نگرید شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

یوسف که سرش به پای حُسناست امشب

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

یوسف که سرش به پای حُسن‌است امشبدر کوی علی گدای حُسن است امشبگردیده بشیر عشق و فریاد زندمیلاد حسن خدای حُسن است امشب شاعر: سید محمد رستگار ...

صفحه 6 از 19« بعدی...45678...قبلی »