ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

بی دلهره در قیام آرام حسن

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: رجب بذرافشان

بی دلهره در قیام آرام حسنخوش باد کسی که می برد نام حسنایوب زمانه از کسی باک نداشتاز ناکس و کس شنید دشنام حسن شاعر: رجب ...

TasvirShakhesEmamHasan

هم صبحت نانجیب بودن سخت است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مژگان محمدی تل سرخی

هم صبحت نانجیب بودن سخت استدر شهر پر از فریب بودن سخت استآن روز به گوش کوفه می گفت حسندر خانه خود غریب بودن سخت ...

TasvirShakhesEmamHasan

مردی که دلش به وسعت دریا بود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: هاشم کرونی

مردی که دلش به وسعت دریا بودمظلوم تر از امام عاشورا بودآن روز که بر جنازه اش تیر زدنددر شهر مدینه کربلا برپا شد شاعر: هاشم ...

TasvirShakhesEmamHasan

دلی کز آتش غم شعله ور بود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عباس براتی پور

دلی کز آتش غم شعله ور بودمحیط درد و کانون شرر بودبرای التیام زخمهایشمگر جز زهر دارویی دگر بود؟ شاعر: عباس براتی پور ...

TasvirShakhesEmamHasan

آنان که تو را ستم فراوان کردند

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عباس براتی پور

آنان که تو را ستم فراوان کردندخون در دل و جان اهل ایمان کردنداز دیده کودکان تو خون می ریختتابوت تو را چو تیر باران ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای ماه ز حسن خلق تو یافته بهر

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: شيخ فريدالدين عطار

ای ماه ز حسن خلق تو یافته بهرپرمشک ز عطر خلق تو جمله ی دهروز هر دو جهان کجا توان برد این قهرکان آب حیات ...

TasvirShakhesEmamHasan

بودی تو ز غیرت حسینی آگاه

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: کلامي زنجاني

بودی تو ز غیرت حسینی آگاهدادی به برادرت پیامی کوتاهدر حسرت فیض کربلا فرمودیلایوم کیومک ای ابا عبدالله شاعر: کلامی زنجانی ...

TasvirShakhesEmamHasan

بر شعر زلال شاه بیتی تو حسن

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: کلامي زنجاني

بر شعر زلال شاه بیتی تو حسناکسیر قریحه ی کمیتی تو حسناز درگه تو کسی نگردد مایوسوالله کریم اهل بیتی تو حسن شاعر: کلامی زنجانی ...

TasvirShakhesEmamHasan

بر ملک ولا امیر و مولا حسن است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، شاعر: محمدعلي مرداني

بر ملک ولا امیر و مولا حسن استفرمانده کشور تو لا حسن استهم جان محمد است و هم جان علیهم قوت قلب و جان زهرا ...

TasvirShakhesEmamHasan

عاشق کل حضرت سلطان عشق

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سيد محمدعلي رياضي

عاشق کل حضرت سلطان عشقخون خدا شاه شهیدان عشقبا تو ز یک مادر و یک گوهر استظلّ خدایی تواش بر سر است شاعر: سید محمدعلی ریاضی ...

TasvirShakhesEmamHasan

در وسعت خیال نگنجد بزرگی ات

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مرآب ابهری

در وسعت خیال نگنجد بزرگی اتما را به حُسن روی تو تاب نگاه نیستدر ژرفنای غربت گرداب زندگیجز درگه کریم تو ما را پناه نیست شاعر: مرآب ...

TasvirShakhesEmamHasan

در صلح حسن نهال دین نارس بود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: آذرم

در صلح حسن نهال دین نارس بودمی‌کرد همین به جای او هر کس بودمی‌خواست مجال تا شود وقت قیاماین صلح نبود بلکه آتش بس بود شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

وقتی که به چهره‌ات نظر داشت حسین

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

وقتی که به چهره‌ات نظر داشت حسیناز سیم رخت فروغ زر داشت حسینروی چو گل ات را چو نهان کرد به گِلبعد از تو ز ...

TasvirShakhesEmamHasan

حاشا که نظر به روی زردی نکنی

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

حاشا که نظر به روی زردی نکنیلطفی به گدای دوره‌گردی نکنیدرد همه را دوا نمودی حاشابر ما که رسد چاره‌ی دردی نکنی شاعر: سید محمد رستگار ...

صفحه 4 از 19« بعدی...23456...10...قبلی »