ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

آن روز ز درد و غم لبالب بودم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

آن روز ز درد و غم لبالب بودمهمچون دَرِ خانه غرق در تب بودمیک سوی حسین را تسلی دادماز سوی دگر پناه زینب بودم شاعر: علی انسانی ...

TasvirShakhesEmamHasan

در داغ نشسته لاله بودم آن روز

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

در داغ نشسته لاله بودم آن روزآلاله‌ی پُر ز ژاله بودم آن روزخود پرده ز راز کوچه برخواهم داشتمن شاهد هشت ساله بودم آن روز شاعر: علی ...

TasvirShakhesEmamHasan

در خانه شدی کینه‌ی همسر دیدی

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

در خانه شدی کینه‌ی همسر دیدیمسجد رفتی غربت حیدر دیدیاز مسجد و خانه که رها می گشتیدر کوچه شدی قاتل مادر دیدی شاعر: علی انسانی ...

TasvirShakhesEmamHasan

صبر از غمت از ابر، فزون می گرید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

صبر از غمت از ابر، فزون می گریددر سوگ بنفشه، لاله گون می گریدآن روز که بُردند تنت در تشییعدیدند که تابوتِ تو خون می‌گرید شاعر: علی ...

TasvirShakhesEmamHasan

هم خصم به جان تو خدنگ آورده

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

هم خصم به جان تو خدنگ آوردههم دوست به جام تو شرنگ آوردهما شیشه ندیدیم بوَد سنگ شکنچون؟ صبرِ تو، صبر را به تنگ آورده شاعر: علی ...

TasvirShakhesEmamHasan

خون خوردم و کس نشد ز دردم آگاه

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

خون خوردم و کس نشد ز دردم آگاهبسته است ز غم بغض گلو، راه به آهبا چاه علی گفت غمش اما مننشنید کسی درد دلم،‌ ...

TasvirShakhesEmamHasan

آندم که شرار زهر شد دردل ماه

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محسن معقولي

آندم که شرار زهر شد دردل ماهبر گوهر چشمان حسین کرد نگاهفرمود برادرم به من گریه نکنلایوم کیومکَ اباعبدالله شاعر: محسن معقولی ...

TasvirShakhesEmamHasan

از داغ چو لاله در چمن می سوزم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حسين رحيمي (خباز)

از داغ چو لاله در چمن می سوزماز گرمی آتش محن می سوزمچون شمع برافروخته هر شام و سحراز غربت جان سوز حسن می سوزم شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

وقتی که دلم بساط ماتم را چید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: معصومه مهري

وقتی که دلم بساط ماتم را چیدمرگ آمد و آفتاب دوم را دیدای زهر! عرق بر سر و رویت ننشستوقتی جگر حسن به دستت پاشید شاعر: معصومه ...

TasvirShakhesEmamHasan

آن روز ز سنگ کینه تابوت شکست

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: محمدعلی مجاهدی (پروانه)

آن روز ز سنگ کینه تابوت شکستدر همهمه ی مدینه تابوت شکستدلها همه، سنگی شده بود و از بسزد سنگ تو را به سینه تابوت ...

TasvirShakhesEmamHasan

جان تو، به جرم ناب نوشیدن سوخت

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: قیصر امین پور

جان تو، به جرم ناب نوشیدن سوختاز جامه ی آفتاب پوشیدن سوختباغ دل  او سوخت گر از بی آبیباغ دل تو  ز آب نوشیدن سوخت شاعر: ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای آنکه غمت وقف دل یاران شد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: شفق خراسانی

ای آنکه غمت وقف دل یاران شدبر سینه نشست و از هواداران شدتا عطر ملال پر کند عالم رابا تیر تن پاک تو گلباران شد شاعر: شفق ...

TasvirShakhesEmamHasan

یک عمر عقیق سرخ دل قوتش بود

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: احد ده بزرگی

یک عمر عقیق سرخ دل قوتش بودجاری شرر از لب چو یاقوتش بودبیداد ببین که گاه تدفین هم بازخونبار ز تیر خصم، تابوتش بود شاعر: احد ...

TasvirShakhesEmamHasan

حسن درّ یتیم اهل بیت است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: حسین دارند

حسن درّ یتیم اهل بیت استغریب دل دو نیم اهل بیت استدلش را هم به زهر کینه بخشیدحقیقت او کریم اهل بیت است شاعر: حسین دارند ...

صفحه 3 از 1912345...10...قبلی »