ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

دلتنگی لاله درچمن معنا داشت

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: ميثم مومني نژاد

دلتنگی لاله درچمن معنا داشتتنهایی در هزارتن معنا داشتدر چشم نبی خبر زفرداها بودبوسیدن لبهای حسن معنا داشت شاعر: میثم مومنی نژاد ...

TasvirShakhesEmamHasan

از داغ تو دیده لاله گون می گرید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: عليرضا جارياني

از داغ تو دیده لاله گون می گریدتابوت به غربت تو خون می گریدجایی که ز چشم تیر، خون جاری شدپیداست که مادر تو چون ...

TasvirShakhesEmamHasan

من زثانی اشاره را دیدم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار (میثم)

من زثانی اشاره را دیدمضربه های دوباره را دیدممادرم رو نشان نداد ولیقطعه‌ی گوشواره را دیدم شاعر: غلامرضا سازگار (میثم) ...

TasvirShakhesEmamHasan

روزی که شرار ظلم افروخته شد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

روزی که شرار ظلم افروخته شدیک بار دگر حاصل دین سوخته شداز بعد شهادتش حسن را از تیرتابوت و تن و کفن به هم دوخته ...

TasvirShakhesEmamHasan

ای اهل مدینه فتنه بنیان مکنید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

ای اهل مدینه فتنه بنیان مکنیدبر آل علی این همه عصیان مکنیدگر لاله نریزید به تابوت حسن شرمی ز رسول، تیر باران مکنید شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

تا این دل پاره پاره در بر دیدم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

تا این دل پاره پاره در بر دیدمهر روز شهادت مکرر دیدمسوز جگرم ز پشت درشد آغازروزی که کتک خوردن مادر دیدم شاعر:  سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

نور خدا که ضربه ز طاغوت خورده است

امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

نور خدا که ضربه ز طاغوت خورده استبس سالها ز خون جگر قوت خورده استبا مردم مدینه وداعی است جانگدازاو را که چند تیر به ...

TasvirShakhesEmamHasan

بشکستی و از غمت شکستم حَسَنم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

بشکستی و از غمت شکستم حَسَنمای وای که می‌روی ز دستم حَسَنمغارت‌زده‌تر ز من کسی نیست که منمحزون ز غم داغ تو هستم حَسَنم شاعر: سید رضا ...

TasvirShakhesEmamHasan

حسن حَسَن از خیمه ی مهتاب گذشت

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

حسن حَسَن از خیمه‌ی مهتاب گذشتآقائیش از دامن محراب گذشتنوشید چو آب آتشین در افطارآنسان جگرش سوخت که از آب گذشت شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

داغ دو برادر جگرم کرده کباب

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

داغ دو برادر جگرم کرده کبابیک از تن صد چاک و یک از قبر خرابپیوسته سلام بر حسن باد و حسینآن کشته‌ی آب بود و ...

TasvirShakhesEmamHasan

یا فاطمه بر سوختنت میگریم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید رضا مؤید

یا فاطمه بر سوختنت می‌گریمبر غربت پاره‌ی تنت می‌گریمگفتی که برای حسنت گریه کنیمامروز ز داغ حسنت می‌گریم شاعر: سید رضا مؤید ...

TasvirShakhesEmamHasan

بودند دو تن به جان و دل دشمن تو

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

بودند دو تن به جان و دل دشمن تودادند به هم دست، پی کشتن تواین یک پیِ آتش زدن جان برخاستوآن یک، بنشاند تیرها بر ...

TasvirShakhesEmamHasan

عمری ست که سوزند ز غم متصلم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

عمری ست که سوزند ز غم متصلموز خون جگر شده ست لبریز، دلمهم دشمن و هم دوست تُرا آزردنداز اینهمه صبر، از تو ای دل ...

TasvirShakhesEmamHasan

تو مایه ی داغ لاله ی صحرایی

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

تو مایه‌ی داغ لاله‌ی صحراییتو شاهد خصم و کوچه و زهراییخون جگرت به صفحه‌ی طشت نوشتآتش زده آب کوزه بر دریایی شاعر: علی انسانی ...

صفحه 2 از 1912345...10...قبلی »