ثقلین
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011028-Amozeshe-Falsafe-Jalase66-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه شصت و ششم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 28 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011026-Amozeshe-Falsafe-Jalase65-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه شصت و پنجم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 26 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011025-Amozeshe-Falsafe-Jalase64-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه شصت و چهارم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 25 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011021-Amozeshe-Falsafe-Jalase63-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه شصت و سوم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 21 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011020-Amozeshe-Falsafe-Jalase62-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه شصت و دوم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 20 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011019-Amozeshe-Falsafe-Jalase61-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه شصت و یکم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 19 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011018-Amozeshe-Falsafe-Jalase60-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه شصتُم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 18 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011017-Amozeshe-Falsafe-Jalase59-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاه و نُهم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 17 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011014-Amozeshe-Falsafe-Jalase58-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاه و هشتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 14 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011012-Amozeshe-Falsafe-Jalase57-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاه و هفتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 12 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011011-Amozeshe-Falsafe-Jalase56-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاه و ششم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 11 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011010-Amozeshe-Falsafe-Jalase55-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاه و پنجم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 10 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010913-Amozeshe-Falsafe-Jalase54-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاه و چهارم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 13 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14010912-Amozeshe-Falsafe-Jalase53-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه پنجاه و سوّم

حجت الاسلام بلند قامت؛ 12 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 512345