ثقلین
TasvirShakhes-BolandGhamat-14020220-Amozeshe-Falsafe-Jalase97-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه نودُ و هفتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14020217-Amozeshe-Falsafe-Jalase96-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه نودُ و ششم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14020216-Amozeshe-Falsafe-Jalase95-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه نودُ و پنجم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14020213-Amozeshe-Falsafe-Jalase94-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه نودُ و چهارم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14020211-Amozeshe-Falsafe-Jalase93-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه نودُ و سوّم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14020210-Amozeshe-Falsafe-Jalase92-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه نودُ و دوّم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14020209-Amozeshe-Falsafe-Jalase91-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه نودُ و یکم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011221-Amozeshe-Falsafe-Jalase90-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه نودُم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011220-Amozeshe-Falsafe-Jalase89-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هشتاد و نُهم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011215-Amozeshe-Falsafe-Jalase88-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هشتاد و هشتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011214-Amozeshe-Falsafe-Jalase87-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هشتاد و هفتم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011213-Amozeshe-Falsafe-Jalase86-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هشتاد و ششم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011210-Amozeshe-Falsafe-Jalase85-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هشتاد و پنجم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-14011209-Amozeshe-Falsafe-Jalase84-Thaqalain_IR

تدریس کتاب آموزش فلسفه ـ جلسه هشتاد و چهارم

حجت الاسلام بلند قامت؛ ۰۹ اسفند ۱۴۰۱
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 712345...قبلی »