ثقلین
TasvirShakhes-Janbaz-14001201-PajoheshPishrafte-Jalase 06-Thaqalain_IR

پژوهش پیشرفته ـ جلسه ششم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ 01 اسفند 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14001117-PajoheshPishrafte-Jalase 05-Thaqalain_IR

پژوهش پیشرفته ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ 17 بهمن 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14001110-PajoheshPishrafte-Jalase 04-Thaqalain_IR

پژوهش پیشرفته ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ 10 بهمن 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14001103-PajoheshPishrafte-Jalase 03-Thaqalain_IR

پژوهش پیشرفته ـ جلسه سوم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ 03 بهمن 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14001026-PajoheshPishrafte-Jalase 02-Thaqalain_IR

پژوهش پیشرفته ـ جلسه دوم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ 26 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14001019-PajoheshPishrafte-Jalase 01-Thaqalain_IR

پژوهش پیشرفته ـ جلسه اول

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ 19 دی 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...