ثقلین
TasvirShakhes-Etekaf-077-ThaqalainSite

کفاره اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

در چه مواردى بطلان اعتكاف موجب كفاره هم مى ‏شود؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-076-ThaqalainSite

قى در اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر معتكف در روز به جهت حالت تهوع، قى كند، حكم اعتكافش چيست؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-075-ThaqalainSite

افطارى معتکف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

استفاده از افطارى و سحرى معتكفان، براى ديگران چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-074-ThaqalainSite

کارت دیگران

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

اگر كسى دانشجوى دانشگاه نباشد و با رضايت دوستش به جاى دوستش با كارت دانشگاه به اعتكاف برود اشكالى دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-073-ThaqalainSite

اعتکاف و نماز جمعه

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

براى رفتن به نماز جمعه، مى‏توان از محل اعتكاف خارج شد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-072-ThaqalainSite

شرکت در راهپیمایى

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا مى ‏توان براى شركت در راهپيمايى و انتخابات محل اعتكاف را ترك نمايد سپس براى ادامه به محل اعتكاف برگردد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-071-ThaqalainSite

شرکت در امتحان

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

در ايام اعتكاف، براى شركت در آزمون و امتحان مى‏ توان از مسجد خارج شد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-070-ThaqalainSite

تدریس در ایام اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا كسى كه معتكف است مى‏تواند براى كار يا تدريس از مسجد خارج شود و برگردد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-069-ThaqalainSite

کلاس درس در ایام اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا در ايام اعتكاف، رفتن به كلاس و شركت در درس‏ها جايز است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-068-ThaqalainSite

برق مسجد

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

استفاده از برق وسايل مسجد در كارهاى شخصى، در حال اعتكاف چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-067-ThaqalainSite

پرداخت بدهى

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا معتكف مى ‏تواند جهت پرداخت بدهى خود، از مسجد خارج شود؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-066-ThaqalainSite

تهیه غذا

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

كسانى كه مشكل خاصّى از نظر تغذيه دارند، آيا مى‏توانند جهت آوردن غذا از محلّ اعتكاف خارج شوند، و مجدّداً باز گردند؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-065-ThaqalainSite

سالن غذاخورى مسجد

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا صرف غذا در سالن غذاخورى مسجد، براى معتكفان جايز است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-064-ThaqalainSite

قطع اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا قطع اعتكاف گناه دارد؟ ...

صفحه 2 از 1212345...10...قبلی »