ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-287

بغض شیعه نسبت به جبرئیل!!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-286

پدر کذاب وهابیت (۲)

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhesTasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-233

پدر کذاب وهابیت

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از ج 1 ص 573 کتاب شریف الغدیر ...