ثقلین
TasvirShakhes-OstadMiri-Maghalat-Thaqalain_IR

ظرفیت های انسان شناسانه و هستی شناسانه ی فطرت با تکیه بر آیات قرآن کریم

مقاله ای از حجت الاسلام و المسلمین سید محسن میری (حسینی)

فطرت یکی از اساسی ترین موضوع هایی است که قرآن کریم در زمینه ی انسان شناسی و به دنبال آن هستی شناسی بدان پرداخته شده ...