ثقلین
TasvirShakhes-Tabasi-10-EdalateSahabe-Thaqalain_IR

نظریه «عدالت صحابه» در ترازوی قرآن و سنّت و تاریخ

مقاله ای از «محمد علی مروجی طبسی»

اينكه عده اي توانستند ازنزديك جمال دلرباي پيامبر اعظم (ص) را نظاره كنند، معجزات الهي اش را ببينند، آيات وحي و سخنان حكيمانه اش را ...