ثقلین
TasvirShakhes-Kashani-13991202-Patogh06-Thaqalain_IR

پاتوق اندیشه؛ نشست های هم اندیشی، نقد و نظر ـ جلسه ششم

حجت الاسلام حامد کاشانی؛ 02 اسفند 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13991125-Patogh05-Thaqalain_IR

پاتوق اندیشه؛ نشست های هم اندیشی، نقد و نظر ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام حامد کاشانی؛ 25 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13991118-Patogh04-Thaqalain_IR

پاتوق اندیشه؛ نشست های هم اندیشی، نقد و نظر ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام حامد کاشانی؛ 18 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13991111-Patogh03-Thaqalain_IR

پاتوق اندیشه؛ نشست های هم اندیشی، نقد و نظر ـ جلسه سوم

حجت الاسلام حامد کاشانی؛ 11 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13991104-Patogh02-Thaqalain_IR

پاتوق اندیشه؛ نشست های هم اندیشی، نقد و نظر ـ جلسه دوم

حجت الاسلام حامد کاشانی؛ 04 بهمن 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13990922-Patogh01-Thaqalain_IR

پاتوق اندیشه؛ نشست های هم اندیشی، نقد و نظر ـ جلسه اول

حجت الاسلام حامد کاشانی؛ 22 آذر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13990922-Patoghe Andisheh-01-Thaqalain_IR

پاتوق اندیشه ـ جلسه اول؛ موضوع این جلسه: «جنگ روایت ها در احادیث مناقب»

حجت الاسلام کاشانی؛ 22 آذر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...