ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

دلتنگی لاله درچمن معنا داشت

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: ميثم مومني نژاد

دلتنگی لاله درچمن معنا داشتتنهایی در هزارتن معنا داشتدر چشم نبی خبر زفرداها بودبوسیدن لبهای حسن معنا داشت شاعر: میثم مومنی نژاد ...