ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13970921-Hoze-ThaqalainSite

نظام اخلاقی ـ جلسه چهارم

آیت الله صدیقی؛ 21 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970920-KetabAljahad-02-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه سی ام

حضرت استاد صدر حسینی؛ 20 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Afkhami-13970919-EnsanShenasi-Thaqalain_IR

انسان شناسی در قرآن ـ جلسه ششم

حجت الاسلام افخمی؛ 19 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970917-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و هشتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 17 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970913-KetabAljahad-02-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و هفتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 13 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970913-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و ششم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 13 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Afkhami-13970912-EnsanShenasi-Thaqalain_IR

انسان شناسی در قرآن ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام افخمی؛ 12 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970910-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و پنجم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 10 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970908-Nezameakhlagh-Thaqalain_IR

نظام اخلاقی ـ جلسه سوم

آیت الله صدیقی؛ 08 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Afkhami-13970905-EnsanShenasi-Thaqalain_IR

انسان شناسی در قرآن ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام افخمی؛ 05 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970905-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و چهارم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 05 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970903-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و سوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 03 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970829-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و دوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 29 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970828-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و یکم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 28 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 3123