ثقلین
TasvirShakhes-Sadr-13970724-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه دوازدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 24 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970723-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه یازدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 23 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970721-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه دهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 21 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970718-Nezameakhlagh-Thaqalain_IR

نظام اخلاقی-جلسه اول

آیت الله صدیقی؛ 18 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970717-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه نهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 17 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970716-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه هشتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 16 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970714-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه هفتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 14 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970710-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه ششم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 10 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970709-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه پنجم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 09 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970707-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه چهارم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 07 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970703-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه سوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 03 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970702-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه دوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 02 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970631-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه اول

حضرت استاد صدر حسینی؛ 31 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...