ثقلین
TasvirShakhes-Mohseni-14000202-Roze 09 Ramezan-Thaqalain_IR

موانع تربیت نفس از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ـ جلسه نُهم

حجت الاسلام محسنی؛ 02 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000201-Roze 08 Ramezan-Thaqalain_IR

موانع تربیت نفس از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ـ جلسه هشتم

حجت الاسلام محسنی؛ 01 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000131-Roze 07 Ramezan-Thaqalain_IR

موانع تربیت نفس از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام محسنی؛ 31 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000130-Roze 06 Ramezan-Thaqalain_IR

موانع تربیت نفس از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ـ جلسه ششم

حجت الاسلام محسنی؛ 30 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000129-Roze 05 Ramezan-Thaqalain_IR

موانع تربیت نفس از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام محسنی؛ 29 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000128-Roze 04 Ramezan-Thaqalain_IR

موانع تربیت نفس از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام محسنی؛ 28 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000127-Roze 03 Ramezan-Thaqalain_IR

موانع تربیت نفس از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ـ جلسه سوم

حجت الاسلام محسنی؛ 27 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000126-Roze 02 Ramezan-Thaqalain_IR

موانع تربیت نفس از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ـ جلسه دوم

حجت الاسلام محسنی؛ 26 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-14000125-Roze 01 Ramezan-Thaqalain_IR

موانع تربیت نفس از دیدگاه آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ـ جلسه اول

حجت الاسلام محسنی؛ 25 فروردین 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 2 از 212