ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

کس چون تو اسیر اهل ایمان نشده است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهران رفعتي

کس چون تو اسیر اهل ایمان نشده استدر معرض دشمنیّ یاران نشده استهرگز جسدی ای پسر شیر خدا غیر از جسدتو تیرباران نشده است شاعر: مهران رفعتی ...

TasvirShakhesEmamHasan

ازجور معاویه واز ظلم یزید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: مهران رفعتي

ازجور معاویه واز ظلم یزیدبنگر که به سبطین پیمبرچه رسیدازگوهرمظهرالعجایب نه عجبکز خوردن و ناخوردن آب اند شهید شاعر: مهران رفعتی ...