ثقلین
TasvirShakhes-Abdollahi-13980419-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه پانزدهم

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 19 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abdollahi-13980419-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه چهاردهم

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 19 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abdollahi-13980418-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه سیزدهم

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 19 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abdollahi-13980418-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه دوازدهم

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 18 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abdollahi-13980418-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه یازدهم

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 18 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abdollahi-13980418-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه دهم

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 18 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abdollahi-13980417-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه نهم

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 17 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abdollahi-13980417-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه هشتم

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 17 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abdollahi-13980417-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 17 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abhari-13980416-Asibshenasi Ejtemaei-Thaqalain_IR

آسیب شناسی اجتماعی ـ جلسه ششم

دکتر ابهری؛ 16 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abhari-13980416-Asibshenasi Ejtemaei-Thaqalain_IR

آسیب شناسی اجتماعی ـ جلسه پنجم

دکتر ابهری؛ 16 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abdollahi-13980416-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه ششم

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 16 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abhari-13980416-Asibshenasi Ejtemaei-Thaqalain_IR

آسیب شناسی اجتماعی ـ جلسه چهارم

دکتر ابهری؛ 16 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abdollahi-13980416-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 16 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 3123