ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-403

دادخواهی امیرالمؤمنین علیه السلام در قیامت

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «صحیح بخاری» ص 974 ...