ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-290

مرگ کفرآمیز معاویه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-WTNPP-031-ThaqalainSite

پیش بینی حضرت علی علیه السلام در رابطه مرگ معاویه

پرسش وپاسخ پیرامون وهابیت

سعید بن المسیب می گوید:هنگام بیماری معاویه که منتهی به مرگ گردید یک پزشک مسیحی برای او آوردند.ظاهرا پزشک مخصوص او بود.معاویه که از درد ...