ثقلین
TasvirShakhes-HozeDaneshjoei-14001109-Emtehanat-Thaqalain_IR

گزارش تصویری آزمون پایان ترم نیمسال اول «مرکز آموزشی علوم اسلامی امام خمینی(ره)» ـ بخش سوم

09 بهمن ماه 1400؛ مدرسه علمیه امام خمینی(ره) تهران

روز شنبه مورخ 09 بهمن ماه 1400، آزمون پایان ترم نیمسال اول «مرکز آموزشی علوم اسلامی امام خمینی(ره)» برگزار گردید که گزارش تصویری این جلسه ...

TasvirShakhes-HozeDaneshjoei-14001104-Emtehanat-Thaqalain_IR

گزارش تصویری آزمون پایان ترم نیمسال اول «مرکز آموزشی علوم اسلامی امام خمینی(ره)» ـ بخش دوم

04 بهمن ماه 1400؛ مدرسه علمیه امام خمینی(ره) تهران

روز دوشنبه مورخ 04 بهمن ماه 1400، آزمون پایان ترم نیمسال اول «مرکز آموزشی علوم اسلامی امام خمینی(ره)» برگزار گردید که گزارش تصویری این جلسه ...

TasvirShakhes-HozeDaneshjoei-14001102-Emtehanat-Thaqalain_IR

گزارش تصویری آزمون پایان ترم نیمسال اول «مرکز آموزشی علوم اسلامی امام خمینی(ره)» ـ بخش اول

02 بهمن ماه 1400؛ مدرسه علمیه امام خمینی(ره) تهران

روز شنبه مورخ 02 بهمن ماه 1400، آزمون پایان ترم نیمسال اول «مرکز آموزشی علوم اسلامی امام خمینی(ره)» برگزار گردید که گزارش تصویری این جلسه ...

صفحه 3 از 3123