ثقلین
TasvirShakhes-HashemiShahroodi-Thaqalaian_IR

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت «حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی»

حجت الاسلام محسنی؛ 04 دی 1397

با نهایت تأسف خبر دار شدیم که عالم ربانی حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی به دیار باقی شتافتند. چه بگوییم و قلم چه ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-Mohseni-13961002-MosahebeRasa-Thaqalain_IR

آیت الله حائری شیرازی نگاهی ویژه به علوم اسلامی و اقتصاد اسلامی داشت

حجت الاسلام محسنی؛ 2 دی 1396

حجت الاسلام محسنی گفت: مرحوم آیت الله حائری شیرازی نگاهی ژرف به علوم اسلامی به ویژه اقتصاد اسلامی و تربیت دینی داشت. ...