ثقلین
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010401-Mabahese Tamighie Makaseb-Jalase 07-Thaqalain_IR

مباحث تعمیقی مکاسب ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 01 تیر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010331-Mabahese Tamighie Makaseb-Jalase 06-Thaqalain_IR

مباحث تعمیقی مکاسب ـ جلسه ششم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 31 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010330-Mabahese Tamighie Makaseb-Jalase 05-Thaqalain_IR

مباحث تعمیقی مکاسب ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 30 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010329-Mabahese Tamighie Makaseb-Jalase 04-Thaqalain_IR

مباحث تعمیقی مکاسب ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 29 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010328-Mabahese Tamighie Makaseb-Jalase 03-Thaqalain_IR

مباحث تعمیقی مکاسب ـ جلسه سوم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 28 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010326-Mabahese Tamighie Makaseb-Jalase 02-Thaqalain_IR

مباحث تعمیقی مکاسب ـ جلسه دوم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 26 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-HosseiniNasab-14010325-Mabahese Tamighie Makaseb-Jalase 01-Thaqalain_IR

مباحث تعمیقی مکاسب ـ جلسه اول

حجت الاسلام و المسلمین حسینی نسب؛ 25 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...