ثقلین
TasvirShakhes-Fayazi-14020131-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-15-Thaqalain_IR

پانزدهمین جلسه (آخرین جلسه) «خداشناسی فلسفی» ـ رمضان ۱۴۰۲ شمسی

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes- Fayazi-14020130-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-14-Thaqalain_IR

چهاردهمین جلسه «خداشناسی فلسفی» ـ رمضان ۱۴۰۲ شمسی

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020129-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-13-Thaqalain_IR

سیزدهمین جلسه «خداشناسی فلسفی» ـ رمضان ۱۴۰۲ شمسی

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020128-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-12-Thaqalain_IR

دوازدهمین جلسه «خداشناسی فلسفی» ـ رمضان ۱۴۰۲ شمسی

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020127-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-11-Thaqalain_IR

یازدهمین جلسه «خداشناسی فلسفی» ـ رمضان ۱۴۰۲ شمسی

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۷ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020126-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-10-Thaqalain_IR

دهمین جلسه «خداشناسی فلسفی» ـ رمضان ۱۴۰۲ شمسی

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020125-Shabe-23-Ramazan-Masjed-Ozgol-Thaqalain_IR

مراسم احیاء شب بیست و سوّم ـ ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ هجری شمسی

آیت الله صدیقی؛ ۲۵ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes- Fayazi-14020124-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-09-Thaqalain_IR

نُهمین جلسه «خداشناسی فلسفی» ـ رمضان ۱۴۰۲ شمسی

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۴ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020123-Shabe-21-Ramazan-Masjed-Ozgol-Thaqalain_IR

مراسم احیاء شب بیست و یکم ـ ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ هجری شمسی

آیت الله صدیقی؛ ۲۳ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020122-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-08-Thaqalain_IR

هشتمین جلسه «خداشناسی فلسفی» ـ رمضان ۱۴۰۲ شمسی

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020121-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-07-Thaqalain_IR

هفتمین جلسه «خداشناسی فلسفی» ـ رمضان ۱۴۰۲ شمسی

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020121-MasjedeOzgol-Roze 19 Ramezan-Thaqalain_IR

سخنرانی روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

آیت الله صدیقی؛ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-14020121-Shabe-19-Ramazan-Masjed-Ozgol-Thaqalain_IR

مراسم احیاء شب نوزدهم ـ ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ هجری شمسی

آیت الله صدیقی؛ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14020120-KhodaShenasiFalsafi-Jalase-06-Thaqalain_IR

ششمین جلسه «خداشناسی فلسفی» ـ رمضان ۱۴۰۲ شمسی

حضرت آیت الله فیاضی؛ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 1812345...10...قبلی »