ثقلین
TasvirShakhes-MaheRamezan-125-ThaqalainSite

مد و طعام

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

منظور از مد و طعام در كفّاره روزه چيست؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-124-ThaqalainSite

کفّاره روزه

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

آيا كفّاره افطار عمدى روزه، با كفّاره مريض تفاوت دارد؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-123-ThaqalainSite

دادن زکات فطره را به فرزند دانشجو

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

آيا پدر مى تواند زكات فطره را به فرزند دانشجوى خود كه محتاج است، بدهد؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-109-ThaqalainSite

پرداخت فطریه

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

آيا زكات فطره را مى توان به پدر و مادر خود - در صورت مستحق بودن - پرداخت كرد؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-122-ThaqalainSite

زکات فطره فرزندى که هنوز متولد نشده

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

آيا فرزندى كه هنوز متولد نشده، زكات فطره دارد؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-121-ThaqalainSite

فطره زن

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

اگر زن به جهت نياز شوهر، در تأمين مخارج زندگى كمك كند ؛ چه كسى بايد زكات فطره آنها را بدهد؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-120-ThaqalainSite

فطریه نامزد شرعى

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

فطره دخترى كه در حال عقد است، بر عهده كيست؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-119-ThaqalainSite

نان خور دولت

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

فطره دانشجويانى كه در خوابگاه به سر مى برند و از غذاى دانشگاه - بدون پرداخت هزينه - استفاده مى كنند، بر عهده چه كسى ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-118-ThaqalainSite

فطریه دانشجو

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

آيا زكات فطره براى دانشجويى كه در خوابگاه سكونت دارد، واجب است؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-117-ThaqalainSite

حدس و گمان

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

اگر از گفته عده اى حدس بزنيم كه فردا عيد فطر است، آيا مى توانيم روزه بگيريم؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-116-ThaqalainSite

چشم مسلح

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

آيا رؤيت ماه به وسيله چشم مسلح و تلسكوپ ها و وسايل نجومى، اعتبار دارد؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-115-ThaqalainSite

اخبار عادل

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

اگر چند نفر عادل شهادت بدهند كه دو نفر عادل ماه را ديده اند ؛ آيا اول ماه رمضان يا شوال ثابت مى شود؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-114-ThaqalainSite

حکم حاکم

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

آيا حكم حاكم شرع، در ثبوت اول ماه، براى غير مقلّدان او نيز حجت است؟ ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-113-ThaqalainSite

هلال ماه در عراق

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

اگر هلال ماه در عراق ديده شود، آيا براى مردم ساكن تهران نيز اول ماه ثابت مى شود؟ ...

صفحه 1 از 812345...قبلی »