ثقلین
TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-400-ThaqalainSite

پدر روشن دل و نقاشی فرزندش

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

من یک پدر روشن دل هستم و دختر سه ساله ام گاهی، نقّاشی خود را برای من توصیف می کند؛ چگونه می توانم به او ...