ثقلین
TasvirShakhes-KhodaShenasi-012-ThaqalainSite

مادى نبودن خدا

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

چطور مى توان چطور مى توان عدم ماديت خدا را اثبات كرد؟را اثبات كرد؟ ...