ثقلین
TasvirShakhes-AhkameRoze-136-ThaqalainSite

جلوگیرى از عادت ماهیانه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام روزه

اگر در ايام عادت، از قرص يا آمپول جلوگيرى استفاده كند ؛ آيا روزه او صحيح است؟ ...

TasvirShakhes-Etekaf-054-ThaqalainSite

استفاده از قرص برای جلوگیرى از عادت ماهیانه در اعتکاف

پرسش و پاسخ پیرامون اعتکاف

آيا زن می‏تواند جهت شركت در اعتكاف، براى جلوگيرى از عادت ماهيانه قرص مصرف كند؟ ...