ثقلین
TasvirShakhes-ArastegiVaModGaraei-060-ThaqalainSite

طلاى سفید

پرسش و پاسخ پیرامون آراستگی و مدگرایی

طلاى سفيد براى مردان چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ArastegiVaModGaraei-059-ThaqalainSite

طلاى زرد

پرسش و پاسخ پیرامون آراستگی و مدگرایی

زينت مردان با طلاى زرد چه حكمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ArastegiVaModGaraei-058-ThaqalainSite

طلاى مردان

پرسش و پاسخ پیرامون آراستگی و مدگرایی

آيا استفاده از طلا براى مردان بدون قصد زينت به طورى كه ديگران نبينند، اشكال دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-176-ThaqalainSite

فروش طلاى مردانه

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

ساخت و خرید و فروش جواهرات طلا که مخصوص مردان است (مانند انگشتر طلا)، چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-175-ThaqalainSite

مدال طلا

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

مدال‌هاى طــلا کـه ورزشکــاران دریافت مى‌کننــد و به گردن‌شان، مى‌آویزند چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-174-ThaqalainSite

حلقه طلا

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

استفاده از طلا براى مردان به مدت کوتاه - مانند لحظه عقد - چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-173-ThaqalainSite

دندان طلا

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا گرفتن روکش طلا براى دندان بر مرد جایز است؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-171-ThaqalainSite

طلاى مخلوط

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

اگـر از طــلا و فـلــز دیگـرى آلیـاژى درسـت کنیم که نسبت طلا به آن فلز کم باشد، آیا استعمال چنین آلیاژى به صورت انگشتر و ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-170-ThaqalainSite

طلای مشکوک

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

اگر شک داشته باشیم طلاى سفیدى که در بازار فروخته مى‌شود، از جنس طلاى متعارف (حرام) است یا خیر، تکلیف چیست؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-169-ThaqalainSite

طلاى سفید

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

طلاى سفید براى مردان چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-168-ThaqalainSite

طلاى زرد

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

زینت مردان با طلاى زرد چه حکمى دارد؟ ...

TasvirShakhes-AhkameNegahVaPoshesh-167-ThaqalainSite

طلاى مردان

پرسش و پاسخ پیرامون احکام نگاه و پوشش

آیا استفاده از طلا براى مردان بدون قصد زینت به طورى که دیگران نبینند، اشکال دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-561-ThaqalainSite

تبدیل قرض به طلا

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا جایز است مبلغى پول، به كسى داده شود و آن را به قیمت طلا محاسبه كند و هنگام پرداخت بدهى، بر اساس نرخ روز ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-525-ThaqalainSite

قلمدان و عطردان طلا

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

حكم استفاده از قلمدان، عطردان، سرمه دان و مانند آن كه از طلا یا نقره ساخته شده، چیست؟ ...

صفحه 1 از 3123