ثقلین
TasvirShakhes-Alghadir-axmatn-05

راه رفتن دشمن علی بر روی زمین حرام است

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 3 ص 446 کتاب شریف الغدیر ...