ثقلین
TasvirShakhes13940115

جلسه اول درس اخلاق حوزه علمیه امام خمینی(ره) سال ۱۳۹۴

پانزدهم فروردین ماه 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

شکر طلبگی

شانزدهم اسفندماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

زمین و زمان، سربازان اهل شکر

شانزدهم اسفندماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

اهل شکر، دردی متوجه نمی شوند

شانزدهم اسفندماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

شکر طلبگی

نهم اسفندماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

شکر چیست؟

نهم اسفندماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhesAudioClip

شکر و ازدیاد روزی

نهم اسفند ماه 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
13

جلسه بیستم – شکر

هفدهم اسفندماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
04

جلسه هجدهم – شکر

نوزدهم بهمن ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
15

جلسه شانزدهم – شکر

پنجم بهمن ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
39

جلسه سیزدهم – شکر

شانزدهم آذرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
40

جلسه دوازدهم – شکر

نهم آذرماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
46

جلسه دهم – شکر

یازدهم آبان ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
18

جلسه نهم – شکر

چهارم آبان ماه 1392
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 212