ثقلین
TasvirShakhes-Clip14030308-2-Hkashani_Com

سعه ی صدر شهید رئیسی

حجت الاسلام کاشانی

برگرفته از جلسه ی یادبود شهید رئیسی ...

TasvirShakhes-Clip14030307-Hkashani_Com

شرکت در تشییع پیکر مؤمنان

حجت الاسلام کاشانی

برگرفته از جلسه ی یادبود شهید آیت الله رئیسی ...