ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-620

بهتان عسقلانی به «شهید اول»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «إنباء الغمر بأبناء العمر» و کتاب «موسوعة الشهید الاوّل» ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1121-Thaqalain-IR

منظور از سودهایی که در آیه ۲۱۹ سوره بقره برای شراب و قمار بیان شده

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

منظور از سودهایی که در آیه 219 سوره بقره برای شراب و قمار بیان شده، چیست؟ ...

TasvirShakhes-AmrBeMarofVaNahyAzMonkar-60-ThaqalainSite

ظرف شراب

اگر به ظرف شراب دسترسی داشته باشیم و بدانیم می خواهند آن را بنوشند، وظیفه ما چیست؟ آیا باید آن را از بین ببریم؟ ...

TasvirShakhes-AmrBeMarofVaNahyAzMonkar-59-ThaqalainSite

نهی شراب خوار

پرسش و پاسخ پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

آیا جایز است با غیرمسلمــان اهل شـراب، هم نشین شــد؟ ...

TasvirShakhes-AmrBeMarofVaNahyAzMonkar-29-ThaqalainSite

شوهر شراب خوار

پرسش و پاسخ پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

اگر شوهری مشروبب خوار باشد وظیفه زن در برابر او چیست؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-577-ThaqalainSite

هم نشینى با شراب خوار

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا جایز است با غیرمسلمان اهل شراب، هم نشین شد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-500-ThaqalainSite

شرب شراب

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

حكم شراب از نظر حرمت و نجاست چیست؟ آیا تفاوتى بین كم و زیاد آن نیست؟ ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-283

دولت شوم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب سیرأعلام النبلاء ج 4 ص 37 ...

TasvirShakhes-TasvirShakhesTasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-204

افراط وهابی ها در حرمت فوتبال

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب شریف الغدیر ...