ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-683

تعصبات شخصی ذهبی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «طبقات الشافعیة الکبری» جزء 7 ص 16 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-596

تناقض گویی «عینی»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «عمدة القاری شرح صحیح بخاری» جزء 2 ص 239 و جزء 14 ص 155 ...

TasvirShakhes-TamadoneEslami-1395-D07-N25-006-Thaqalain_IR

اثر سطح طبقاتی و معیشتی پیروان مذاهب در نیشابور بر تأسیس مدارس در سده‌های ۶ ـ ۴ ق

مقاله ای از حمیدرضا ثنائی

وضع اقتصادی نیشابور در سده‌های 6 ـ 4 ق بر وضع علمی ـ آموزشی آن اثرگذار بود و توانگرانش مهم‌ترین نقش را در پایه گذاری ...