ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-625

معنای واقعی «ایمان»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «التبصره» ج 1 ص 445 ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-608

شأن نزول آیه «وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «التبصره» ج 1 ص 451 ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1142-Thaqalain-IR

تفسیر آیه ۳ سوره انسان

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا در آیه 3 سوره انسان: "اما شاکرا و اما کفورا"، در مورد شکر از اسم فاعل، ولی در مسئله کفر از صیغه مبالغه استفاده ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-785-Thaqalain-IR

معنای کلمه «نضره» در آیه ۱۱ سوره انسان

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

معنای کلمه «نضرة» در آیه 11 سوره انسان چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-779-Thaqalain-IR

معنای کلمه «قمطریر» در آیه ۱۰ سوره انسان

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

معنای کلمه «قمطریر» در آیه 10 سوره انسان چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-765-Thaqalain-IR

تفسیر آیات ۵ و ۶ سوره انسان

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

تفسیر آیات 5 و 6 سوره انسان چیست؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-754-Thaqalain-IR

منظور از «مُلک کبیر» در آیه ۲۰سوره انسان

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

منظور از «مُلک کبیر» در آیه 20سوره انسان چیست؟ ...