ثقلین
TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva14

ابن زیاد و سر مطهّر امام حسین علیه السلام ۵

به روایت ابن نما

 ابن نما از قول سعد بن معاذ و عمر بن سهل نقل می‌کند:آن دو پیش ابن زیاد حاضر بودند که با چوب بر دماغ و ...

TasvirShakhesemamhosein114

خطبه امام حسین علیه السلام هنگام رویارویی با آنان

به روایت شیخ مفید

شیخ مفید گوید:امام اسب خود را خواست. سوار شد و با صدای بلند فریاد زد (در حالی که بیشترشان می‌شنیدند): ای اهل عراق، ای مردم! ...

صفحه 2 از 212