ثقلین
TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-279-ThaqalainSite

تکثیر نوار موسیقى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

درآمدى كه از رهگذر تكثیر و توزیع نوار و سى دى هاى موسیقى به دست مى آید، حلال است یا حرام؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-288-ThaqalainSite

حکم رقص

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا رقص زن و مرد اشكال دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-278-ThaqalainSite

تشخیص موسیقى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

ملاك و مرجع تشخیص موسیقى و غناى حرام در نظام اسلامى كیست: وزارت ارشاد، حوزه هنرى سازمان تبلیغات اسلامى، كارشناسان موسیقى، فقیهان، عرف مردم ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-276-ThaqalainSite

مجالس موسیقى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

در صورتى كه در مجلسى، مجبور باشیم موسیقى مطرب و لهوى را تحمل كنیم، آیا باز هم مرتكب گناه شده ایم؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-272-ThaqalainSite

نواختن موسیقى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

ویژگى هاى نواختن موسیقى حرام (بدون كلام) كدام است: داشتن ریتم تند، ایجاد رقص در شنونده، طرب انگیزى آن و یا هیچ كدام؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-271-ThaqalainSite

موسیقى لهوى

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا در موسیقى، «لهوى بودن» آن مطرح است یا محتواى شعرهایى كه خوانده مى شود؟ به تعبیر دیگر اگر اشعار خوب و مذهبى در قالب ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-270-ThaqalainSite

موسیقى حرام

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

اگر استماع موسیقى هیچ گونه تأثیرى در انسان نداشته باشد، آیا باز حرام است؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-265-ThaqalainSite

نذر زن

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا زن مى تواند بدون اذن شوهر، از مال خودش نذر كند؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-264-ThaqalainSite

نذر فرزند

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا براى نذر اجازه پدر لازم است؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-262-ThaqalainSite

فراموشى نذر

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

كسى نذر كرده به فقیر مبلغى پول بدهد، ولى فراموش كرده كه مقدار آن چقدر است ؛ تكلیف چیست؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-260-ThaqalainSite

زمان نذر

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

اگر انسان براى نذر خود وقت تعیین كند ؛ ولى در زمان خود نتواند آن را انجام دهد، وظیفه اش چیست؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-257-ThaqalainSite

صیغه نذر

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

صیغه نذر چیست و آیا جمله خاصى دارد؟ ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-259-ThaqalainSite

عمل به نذر

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

آیا عمل به نذر فورى است؟ مثلاً چنانچه شخص نذر كند كه اگر حاجتش برآورده شود، ده روز روزه بگیرد ؛ آیا باید بلافاصله این ...

TasvirShakhes-ResaleDaneshJoyi-203-ThaqalainSite

مال مخمس با مال غیرمخمس

پرسش و پاسخ پیرامون رساله دانشجویی

اگر مال مخمس با مال غیرمخمس، در یك حساب بانكى جمع شود ؛ آیا مى توانیم براى مخارج زندگى نیت كنیم مال غیرمخمس كسر شود؟ ...

صفحه 5 از 12« بعدی...34567...10...قبلی »