ثقلین
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010304-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه هشتم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 04 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010302-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 02 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010301-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه ششم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 01 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010231-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 31 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010228-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 28 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010227-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه سوم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 27 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010226-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه دوم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 26 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010225-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه اول

حجت الاسلام نقیب پور؛ 25 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...