ثقلین
TasvirShakhes-Nazari-13990709-Ravanshenasi Omoomi-Thaqalain_IR

روانشناسی عمومی ـ جلسه سوم

حجت الاسلام نظری؛ 09 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nazari-13990702-Ravanshenasi Omoomi-Thaqalain_IR

روانشناسی عمومی ـ جلسه دوم

حجت الاسلام نظری؛ 02 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nazari-13990626-Ravanshenasi Omoomi-Thaqalain_IR

روانشناسی عمومی ـ جلسه اول

حجت الاسلام نظری؛ 26 شهریور 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Heydari-13971005-RavanShenasiOmomi-Thaqlain_IR

روانشناسی عمومی ـ جلسه ششم

حجت الاسلام حیدری؛ 05 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Heydari-13970914-RavanShenasiOmomi-Thaqlain_IR

روانشناسی عمومی ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام حیدری؛ 14 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Heydari-13970907-RavanShenasiOmomi-Thaqlain_IR

روانشناسی عمومی ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام حیدری؛ 07 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Heydari-13970830-RavanShenasiOmomi-Thaqlain_IR

روانشناسی عمومی ـ جلسه سوم

حجت الاسلام حیدری؛ 30 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Heydari-13970823-RavanShenasiOmomi-Thaqlain_IR

روانشناسی عمومی ـ جلسه دوم

حجت الاسلام حیدری؛ 23 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Heydari-13970726-RavanShenasiOmomi-Thaqlain_IR

روانشناسی عمومی ـ جلسه اول

حجت الاسلام حیدری؛ 26 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...