ثقلین
TasvirShakhesEmamHasan

از برج ولایت قمری پیدا شد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

از برج ولایت قمری پیدا شدبر گمشدگان راهبری پیدا شدارزنده‌تر از این سخنی نیست مرااز چشمه‌ی کوثر گهری پیدا شد شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

احمد که خدا به حق پیمبر خواندش

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

احمد که خدا به حق پیمبر خواندشوز جمله‌ی کائنات برتر خواندشامشب پسری به دخترش داده خداتا کور شود هر آن که ابتر خواندش شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

در روی حَسن حُسن خدا معنا شد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

در روی حَسن حُسن خدا معنا شدناآمده مصباح هدا معنا شدهر دیده بقدر دید خود درکش کرداین واژه به هر صفحه جدا معنا شد شاعر: سید محمد ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب که نشاط حلقه زد بر در ما

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

امشب که نشاط حلقه زد بر در ماالطاف خداست سایه‌اش بر سر مابر جمله امم اگر ببالیم رواستگردیده پدر بزرگ پیغمبر ما شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

از خانه ی وحی راز توحید آمد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

از خانه‌ی وحی راز توحید آمدبر خلق خدا خدای امّید آمدشق القمر بزرگتر پیدا شدشد ماه خدا دو نیم و خورشید آمد شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

از راه رسیده ره به مقصد برده ست

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

از راه رسیده ره به مقصد برده‌ستدل از همه با زلف مجعّد برده استطفل است و به مکتب آورد پیران راز این خُلق نکو که ...

TasvirShakhesEmamHasan

در پرده رخ خداییاش را نگرید

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

در پرده رخ خدایی‌اش را نگریدانگیزه‌ی دل ربایی‌اش را نگریدای مردم اگر گره بکارید، آییدانگشت گره گشایی‌اش را نگرید شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

در حُسن حَسن سخن شنفتن دارد

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلا؛ مشاعر: سید محمد رستگار

در حُسن حَسن سخن شنفتن داردگفتند بسی و باز گفتن داردکرده به مدینه باز مهمانخانهمهمانی از این به بعد رفتن دارد شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

هر کس که ندیم اهل بیت است امشب

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

هر کس که ندیم اهل بیت است امشبمشمول نعیم اهل بیت است امشبخواهد ز خدا هر آن چه خواهد زیرامیلاد کریم اهل بیت است امشب شاعر: سید ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب دل عالم است سوی تو رضا

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

امشب دل عالم است سوی تو رضارفته به مدینه نیز بوی تو رضاای کاش یکی را به بقیع افروزنداز این همه چلچراغ کوی تو رضا شاعر: سید ...

TasvirShakhesEmamHasan

عمریست که رحمت کلیدی طلبیم

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

عمری‌ست که رحمت کلیدی طلبیمامّید به وقت ناامیدی طلبیمدر ماه خدا در حرمت جمع شدیمعید حسن است و از تو عیدی طلبیم شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

امشب که عنایت علی دیدنی است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

امشب که عنایت علی دیدنی استتأثیر ولایت علی دیدنی استاز بهر حسن جشن گرفته‌ست رضالبخند رضایت علی دیدنی است شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

در کوچه ی دل صفی که داریم خوش است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

در کوچه‌ی دل صفی که داریم خوش استبوسیدن مصحفی که داریم خوش استدر کوی رضا جشن حسن بگرفتیمشادی مضاعفی که داریم خوش است شاعر: سید محمد رستگار ...

TasvirShakhesEmamHasan

چون کعبه حریم قدس تو محترم است

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام؛ شاعر: سید محمد رستگار

چون کعبه حریم قدس تو محترم استشادم که دلم کبوتر این حرم استنقّاره‌ی تو صلا زند بهر کرممیلاد کریم اهل بیت کرم است شاعر: سید محمد رستگار ...

صفحه 5 از 18« بعدی...34567...10...قبلی »