ثقلین
TasvirShakhes-KhodaShenasi-021-ThaqalainSite

معناى «اَعلى»

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

معناى «اَعلى» در «سبحان ربى الاعلى» چيست؟ ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-020-ThaqalainSite

روح خدا و موجودات

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

مى گويند خدا مجرد است و ما مى دانيم كه فرشتگان مجردند؟ آيا اين بدان معنا است كه جنس خدا و فرشتگان يكى است و اصولاً خدا ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-019-ThaqalainSite

آفریدن مثل خود

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

آيا خداوند قادر است مثل خود را به وجود آورد؟ ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-018-ThaqalainSite

ازلى و ابدى بودن خدا

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

ابدى بودن واجب الوجود، چگونه اثبات مى شود؟ آيا واجب الوجود، مى تواند خود را معدوم كند؟ ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-017-ThaqalainSite

شناخت اوصاف الهى

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

با توجّه به اينكه خداوند نامحدود است، آيا ما مى توانيم صفات نامحدود او را درك كنيم؟ ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-016-ThaqalainSite

نیاز خدا به بعثت پیامبران

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

آيا خداوند نيازمند است؟ اگر نيست ـ كه بايد چنين باشد زيرا با صفت غنى بودن خدا تضاد دارد ـ پس چرا در جهت افاضه ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-015-ThaqalainSite

فیض خدا و نیاز به آفرینش

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

مگر خداى متعال از همه چيز بى نياز نيست؛ پس چه نيازى به آفرينش جهان داشت؟ اگر بگوييد خدا فياض است، اين سؤال پديد مى آيد كه ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-014-ThaqalainSite

محبت خدا و نیاز به آفرینش

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

خداوند ما را آفريده، چون ما را دوست دارد و دوست داشتن نوعى نياز است؛ پس آيا خداوند نيازمند است كه ما را بيافريند؟ ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-013-ThaqalainSite

بى نیازى خدا

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

چطور مى توان بى نيازى مطلق خدا را اثبات كرد؟ ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-012-ThaqalainSite

مادى نبودن خدا

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

چطور مى توان چطور مى توان عدم ماديت خدا را اثبات كرد؟را اثبات كرد؟ ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-011-ThaqalainSite

کمال مطلق

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

در برهان وجود سلسله ممكن الوجود به يك جا ختم مى شود و آن ذات واجب الوجود است؛ حال چرا واجب الوجود بايد كامل مطلق باشد؟ ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-010-ThaqalainSite

یکتاپرستى

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

در مورد قبول كردن اصول دين، آيا مراتب توحيد را هم بايد خود انسان دريابد يا بايد آن را به صورت كلى بپذيرد و مراتب ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-009-ThaqalainSite

یگانگى خدا

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

لطفا يگانگى خداوند را براى من اثبات كنيد؛ وجود خداوند براى من مسلّم است؟ ...

TasvirShakhes-KhodaShenasi-008-ThaqalainSite

چیستى خدا

پرسش و پاسخ پیرامون خداشناسی

در مورد چيستى «خداوند»، توضيح دهيد؟ ...

صفحه 2 از 3123