ثقلین
TasvirShakhes-EmamAli-ESQ-26-ThaqalainSite

سوال درباره واقعه تاریخى غدیر خم

پرسش و پاسخ پیرامون امیرالمؤمنین علیه السلام

آیا خطبه پیامبر درباره رفع اختلاف دو نفر بوده است؟ ...