ثقلین
TasvirShakhes-Tarashion-TarbiyateFarzandan-006-ThaqalainSite

شرایط حوزه های علمیّه

پرسش و پاسخ پیرامون تربیت فرزندان

شرایط حوزه های علمیّه چگونه است؟ آیا می‌توان به آینده‌ی فرزندی که به حوزه فرستاده می‌شود، مطمئن بود؟ ...

TasvirShakhes-AhklagheElmeAmoozi-014-ThaqalainSite

روش های علم آموزی در حوزه های علمیه

پرسش و پاسخ پیرامون اخلاق علم آموزی در فضای دانشگاه

برخی از روش های جالب علم آموزی در حوزه های علمیه که می تواند برای دانشجویان مفید باشد را توضیح دهید؟ ...

40

جلسه هفتم – نعمت بعثت و ولایت

هفتم تیر 1390
در حال لود شدن فایل های صوتی...
39

جلسه ششم – آداب یک آموزگار

هفتم خرداد 1390
در حال لود شدن فایل های صوتی...