ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13980917-Hoze-Thaqalain_IR

در محضر استاد ۸۵

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 17 / آذر / 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980914-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه نود و نهم

آیت الله کاهانی؛ 14 آذر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980914-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه نود و نهم

آیت الله کاهانی؛ 14 آذر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980913-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه نود و هشتم

آیت الله کاهانی؛ 13 آذر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980913-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه نود و هشتم

آیت الله کاهانی؛ 13 آذر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980907-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه نود و هفتم

آیت الله کاهانی؛ 07 آذر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980907-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه نود و هفتم

آیت الله کاهانی؛ 07 آذر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980906-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه نود و ششم

آیت الله کاهانی؛ 06 آذر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980906-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه نود و ششم

آیت الله کاهانی؛ 06 آذر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sedighi-13980902-Hoze-Thaqalain_IR

در محضر استاد ۸۴

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 02 / آذر / 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980830-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه نود و پنجم

آیت الله کاهانی؛ 30 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980830-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه نود و پنجم

آیت الله کاهانی؛ 30 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980829-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه نود و چهارم

آیت الله کاهانی؛ 29 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13980829-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه نود و چهارم

آیت الله کاهانی؛ 29 آبان 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 5212345...102030...قبلی »