ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-701

تواتر «حدیث غدیر» در کلام ابن شاهین

بر ساحل عبقات

برگرفته از کتاب «شرح مذاهب اهل السنة و معرفة شرائع الدین و التمسک بالسنن» ...

TasvirShakhes-NaghdVaBarasi-13951224-Thaqalain-Ir

نقد و بررسى آرا دکتر محمّد نور ولى پیرامون حدیث غدیر خم

مقاله ای از عبدالباقر امانی : جستار هایی در قرآن و احادیث

اين پاياننامه در پى آن است كه به بيان آراء و نظرات دكتر عبدالعزيز محمّد نور ولى در كتاب «أثر التشيع على الروايات في القرن ...