ثقلین
TasvirShakhes-Clip14020224-Hkashani_Com

مشکلِ ذهبی در مواجهه با حدیث طیر

حجت الاسلام کاشانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Clip14011130-Hkashani_Com

وقتی توانِ قبولِ حدیث طیر را ندارند!

حجت الاسلام کاشانی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-Ghadir-13940714-ThaqalainSite

بایسته های تبلیغ امامت با تکیه بر حدیث طیر

حجت الاسلام کاشانی؛ 14 / 07 / 94
در حال لود شدن فایل های صوتی...