ثقلین
TasvirShakhes-AghaTehrani-14020309-Tafsir-Jalase-08-Masjed-Hoze-Thaqalain_IR

تفسیر قرآن کریم ـ جلسه هشتم

حجت الاسلام و المسلمین آقاتهرانی؛ ۹ خرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-AghaTehrani-14020302-Tafsir-Jalase-07-Masjed-Hoze-Thaqalain_IR

تفسیر قرآن کریم ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام و المسلمین آقاتهرانی؛ ۲ خرداد ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-AghaTehrani-14020216-Tafsir-Jalase-06-Masjed-Hoze-Thaqalain_IR

تفسیر قرآن کریم ـ جلسه ششم

حجت الاسلام و المسلمین آقاتهرانی؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-AghaTehrani-14011117-Tafsir-Jalase 05-Masjed Hoze-Thaqalain_IR

تفسیر قرآن کریم ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام و المسلمین آقاتهرانی؛ 17 بهمن 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Aghatehrani-14011103-Roze Avale Mahe Rajab-BeytSadighi-Thaqalain_IR

روضه اول ماه رجب سال ۱۴۴۴ هجری قمری

حجت الاسلام و المسلمین آقاتهرانی؛ 03 بهمن 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-AghaTehrani-14011012-Tafsir-Jalase 04-Thaqalain_IR

تفسیر قرآن کریم ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام و المسلمین آقاتهرانی؛ 12 دی 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-AghaTehrani-14010921-Tafsir-Jalase 03-Thaqalain_IR

تفسیر قرآن کریم ـ جلسه سوّم

حجت الاسلام و المسلمین آقاتهرانی؛ 21 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-AghaTehrani-14010914-Tafsir-Jalase-02-Thaqalain_IR

تفسیر قرآن کریم ـ جلسه دوّم

حجت الاسلام و المسلمین آقاتهرانی؛ 14 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-AghaTehrani-14010907-Tafsir-Jalase 01-Thaqalain_IR

تفسیر قرآن کریم ـ جلسه اوّل

حجت الاسلام و المسلمین آقاتهرانی؛ 07 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...