ثقلین
TasvirShakhes-Nasiri-13980412-Feghh Pajoohi-Thaqalain_IR

کارگاه «فقه پژوهی»

حجت الاسلام نصیری؛ 12 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nasiri-13980412-Tahsil Dar Hoze-Thaqalain_IR

تحصیل در حوزه و توصیه های کاربردی

حجت الاسلام نصیری؛ 12 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nasiri-13980412-Dars Kharej-Thaqalain_IR

رجال کاربردی ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام نصیری؛ 12 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nasiri-13980412-Dars Kharej-Thaqalain_IR

رجال کاربردی ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام نصیری؛ 12 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nasiri-13980411-Dars Kharej-Thaqalain_IR

رجال کاربردی ـ جلسه سوم

حجت الاسلام نصیری؛ 11 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nasiri-13980411-Dars Kharej-Thaqalain_IR

رجال کاربردی ـ جلسه دوم

حجت الاسلام نصیری؛ 11 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nasiri-13980411-Dars Kharej-Thaqalain_IR

رجال کاربردی ـ جلسه اول

حجت الاسلام نصیری؛ 11 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...